Regulamin Praktyki Zawodowej w Technikum Budowlanym nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie.

Podstawa prawna

 1. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty art. 70 ust. 4 (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r.
 3. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.
 4. Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626).
 6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 21 z 1998r. ze zmianami).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z dnia 11 maja 2007r. ze zmianami).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca2003 r. Nr 47, poz. 401).
 9. Statut Szkoły, regulaminy oraz instrukcje obowiązujące w szkole oraz zakładach pracy, warsztatach, pracowniach, stanowiskach, gdzie uczeń odbywa szkolenie praktyczne'

Postanowienia ogólne

 1. Praktyki zawodowe organizowane są dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
 2. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 3. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w czasie ferii letnich.
 4. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.
 5. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin określa szkolny plan nauczania.
 6. Dobowy wymiar godzin praktyki zawodowej dla uczniów w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin, a dla uczniów powyżej 16 roku życia – 8 godzin.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin praktyki zawodowej dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż 12 godzin dziennie, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym ramowym planie nauczania. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin jest możliwe tylko u pracodawców, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z jej rodzaju lub organizacji.
 8. Praktyka zawodowa może być organizowana w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.
 9. Praktyka zawodowa uczniów jest prowadzona w grupach przynajmniej dwuosobowych. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu jej odbywania.
 10. Podziału uczniów na grupy dokonuje odpowiednio kierownik szkolenia praktycznego, w porozumieniu z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę.
 11. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są przeprowadzane pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.
 12. Umowę o praktykę zawodową organizowaną poza daną szkołą, zwaną dalej „umową”, zawiera dyrektor szkoły w terminie umożliwiającym realizację programu praktyki zawodowej z podmiotami przyjmującymi uczniów.
 13. Umowa zawiera: a. nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktykę oraz miejsce jej odbywania, b. imię i nazwisko osoby, która sprawuje opiekę nad uczniem odbywającym praktykę, c. nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktykę zawodową, d. nazwę i numer realizowanego programu nauczania, e. zawód, w którym będzie prowadzona praktyka zawodowa, f. imię i nazwisko ucznia odbywającego praktykę zawodową, g. zakres praktyki zawodowej, h. terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki zawodowej, i. prawa i obowiązki stron umowy, j. dodatkowe ustalenia stron umowy, związane z odbywaniem praktyki zawodowej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 14. Uczniowie są zobowiązani do właściwego ubioru stosownego do miejsca odbywania praktyki zawodowej.

Obowiązki kierownika szkolenia praktycznego

 1. Sporządza umowy z podmiotami.
 2. Dokonuje podziału na grupy.
 3. Sprawdza aktualność orzeczeń lekarskich.
 4. Organizuje spotkania z uczniami dotyczące praktyk zawodowych (zapoznanie z organizacją, regulaminem).
 5. Nadzoruje realizację programu praktyki zawodowej.
 6. Współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową.
 7. Analizuje oceny oraz frekwencję na, praktykach zawodowych oraz współpracuje z opiekunami praktyki, wychowawcami klas oraz rodzicami.
 8. Informuje o nagłych nieobecnościach uczniów.
 9. Wydaje każdemu uczniowi Dzienniczek Praktyk.
 10. Zalicza praktykę zawodową po zakończeniu jej trwania poprzez wystawienie oceny w ciągu dwóch tygodni od terminu jej zakończenia, zgodnie ze skalą określoną w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Na ocenę końcową wpływają następujące elementy:
  • frekwencja na praktykach
  • ocena opiekuna praktyki
  • ocena Dzienniczka Praktyk
 11. Niezaliczenie praktyki zawodowej jest jednoznaczne z niepromowaniem ucznia do klasy programowo wyższej.

Obowiązki podmiotów przyjmujących uczniów na praktykę zawodową

 1. Zapewnienie warunków materialnych do realizacji praktyki zawodowej.
 2. Wyznaczenie uczniom odpowiedniego opiekuna zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej.
 3. Zapoznanie uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Nadzorowanie przebiegu praktyki zawodowej.
 5. Sporządzenie, w razie wypadku podczas praktyki, dokumentacji powypadkowej.
 6. Współpraca z kierownikiem szkolenia praktycznego.
 7. Wyznaczenie czasu (godziny) rozpoczęcia i zakończenia praktyki zawodowej.
 8. Wystawienie przez opiekuna praktyki opinii o praktykancie i proponowanej oceny końcowej.

Obowiązki uczniów

 1. Systematycznie, czytelnie i starannie prowadzenie Dzienniczka Praktyk.
 2. Usprawiedliwienie u kierownika szkolenia praktycznego każdego dnia nieobecności na praktykach zawodowych.
 3. Przedłożenie opiekunowi praktyk zawodowych Dzienniczka Praktyk w celu poświadczenia przez niego odbytej praktyki, wystawienia opinii oraz proponowanej oceny końcowej.
 4. W przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest zobowiązany zaliczyć praktykę zawodową zgodnie z programem do 25 sierpnia danego roku szkolnego.
 5. Oddanie w ciągu trzech dni od dnia zakończenia praktyki zawodowej Dzienniczka Praktyk do kierownika szkolenia praktycznego w celu wystawienia oceny końcowej.
 6. Zachowania dyscypliny, tj. właściwej postawy i kultury osobistej, stosownego ubioru, punktualnego rozpoczynania zajęć, rzetelnego wykonywania zadań powierzonych przez opiekuna.