Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 23

Podstawa prawna:
Regulamin Rady Rodziców został opracowany zgodnie z art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 3 z dnia 01.09.2005) i § 22, § 23, § 24 Statutu Zespołu Szkół nr 23 zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 13 października 2004 r. oraz Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 542, art. 53 zmiany w ustawie o systemie oświaty.

Art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wszystkich uczniów szkół młodzieżowych wchodzących w skład Zespołu.

§ 2.
Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców uczniów, współpracującym z Dyrektorem Zespołu Szkół (lub upoważnionym Wicedyrektorem), Radą Pedagogiczną, samorządem Uczniowskim, organem nadzorującym szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.

§ 3.
W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

§ 4.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, szczegółowy tryb i harmonogram pracy.

Art. II CELE WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 1.
Spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi a także zdrowotnymi.

§ 2.
Doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie oraz środowisku.

§ 3.
Zaznajomienie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.

§ 4.
Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

§ 5.
Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole.

§ 6.
Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły.

Art. III KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

§ 1.
Rada Rodziców może wystąpić do Dyrektora lub innych organów Zespołu Szkół, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu Szkół nr 23.

§ 2.
Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną do 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego:

 1.  programu wychowawczego szkoły - obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie wyżej wymienionych programów, programy te ustala Dyrektor Zespołu Szkół w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 3.
Opiniowanie zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników przygotowanego przez Radę Pedagogiczną.

§ 4.
W uzasadnionych wypadkach Rada Rodziców do dnia 20 marca każdego roku może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiany w tych zestawach nie mogą nastąpić w trakcie roku szkolnego (szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne - Dz. U. Nr 80, poz. 542, art. 22a).

§ 5.
Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

§ 6.
Opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy lub ocenę pracy - na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół.

§ 7.
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

§ 8.
Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
 2.  znajomości wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów,
 3. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Art. IV SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW

§ 1.
W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. Wybory dokonywane są podczas pierwszego zebrania rodziców w danym roku szkolnym.

§ 2.
W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

§ 3.
Rodzice danego oddziału mają prawo w tajnym głosowaniu zmienić przedstawiciela do Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego, jeśli wybrana osoba nie spełnia swoich obowiązków.

§ 4.
Działalnością Rady Rodziców kieruje Zarząd: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących - do spraw liceum i szkół technicznych, sekretarz, skarbnik oraz czterech członków.

§ 5.
Osoby wymienione w paragrafie 4 wybierane są do pełnienia swoich funkcji na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców Zespołu Szkół w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków Rady.

§ 6.
Rada Rodziców może utworzyć stałe komisje problemowe. Do wykonania zadań doraźnych mogą być tworzone komisje doraźne. W ramach komisji mogą działać wszyscy rodzice uczniów Zespołu Szkół, wybrani do Rady Rodziców. Do współpracy z komisjami mogą być zapraszani przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

§ 7.
Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną w składzie 3 członków. Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej wybiera się na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców ze składu Rady.

§ 8.
Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 9.
Zarząd Rady Rodziców kontynuuje pracę w kolejnym roku szkolnym w składzie 2/3 stanu liczebnego. 1/3 Zarządu może być zmieniona podczas pierwszego zebrania Rady Rodziców w nowym roku szkolnym.

Art. V ORGANIZACJA PRACY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW

§ 1.
Zadaniem Rad Oddziałowych rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danego oddziału (klasy), a w szczególności:

 1. omówienie i zatwierdzanie na pierwszym zebraniu rodziców oddziału planu wychowawczego klasy opracowanego na cały cykl nauczania przez wychowawcę klasy na podstawie Planu Wychowawczego Zespołu Szkół. W przypadku wniesienia poprawek do Planu Wychowawczego Zespołu Szkół lub Planu Profilaktyki przez Radę Rodziców, wychowawca jest zobowiązany do uwzględnienia ich w swoim planie wychowawczym.
 2. współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji klasowego planu pracy,
 3. współdziałanie z Przewodniczącym i Zarządem Rady Rodziców Zespołu Szkół w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym,
 4.  na zebraniach rodziców, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, przedstawiciel oddziału do Rady Rodziców przekazuje informację rodzicom o realizacji zadań przez Radę Rodziców.

§ 2.
Rada Rodziców ustala harmonogram pracy na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym.

§ 3.
Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności:

 1. dostosowanie do potrzeb szkoły zadań zawartych w rozdziale III,
 2.  opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad oddziałowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie Rodziców,
 3. dokonanie podziału zadań i obowiązków między wiceprzewodniczących,
 4. zwoływanie i prowadzenie Rady Rodziców i zebrań Zarządu, w którym może uczestniczyć Dyrektor Zespołu lub osoby przez niego wyznaczone,
 5. określenie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych,
 6.  kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą,
 7. przekazywanie opinii i wniosków Dyrektorowi Zespołu i Radzie Pedagogicznej oraz reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

§ 4.
Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców i jej Zarządu, a w szczególności:

 1. opracowanie harmonogramu prac i zebrań,
 2. przygotowanie zebrań Zarządu,
 3. nadzorowanie prac komisji stałych i doraźnych,
 4. prowadzenie dokumentacji działań podjętych przez Radę Rodziców oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

§ 5.
Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do pomocy w prowadzeniu działalności finansowo-gospodarczej Zarząd Rady Rodziców może zatrudnić pracowników finansowo-księgowych.

§ 6.
Zadaniem Zarządu Rady Rodziców jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami Rady, a w szczególności:

 1. koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,
 2. nadzór nad pracą komisji stałych i doraźnych,
 3. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej,
 4. zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy na dany rok szkolny,
 5. uczestniczenie w zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół, rodziców lub organu nadzorującego szkołę,
 6. składanie rocznych sprawozdań z pracy Rady Rodziców wraz z wnioskami.

§ 7.
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu rady Rodziców. Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym Komisja składa sprawozdanie.

Art. VI ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO - GOSPODARCZEJ RADY RODZICÓW

§ 1.
Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o zasady ogólnie obowiązujące w jednostkach oświatowych.

§ 2.
Fundusze powstają z dochodów osiągniętych z własnej działalności statutowej, składek rodziców, dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.

§ 3.
Wysokość minimalnej dobrowolnej, rocznej składki rodziców ustala Rada Rodziców po zasięgnięciu opinii rad klasowych. Rodzice mogą zadeklarować indywidualnie wyższą składkę lub ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z wpłaty. Prośba o zwolnienie z wpłaty powinna być zaopiniowana przez wychowawcę klasy.

§ 4.
Fundusze mogą być użyte jedynie do realizacji zadań zawartych w działalności statutowej szkoły.

§ 5.
Funduszami dysponuje Zarząd Rady zgodnie z obowiązującymi przepisami i w granicach określonych w zatwierdzonym przez Radę Rodziców planem finansowym Rady.

§ 6.
Rada Rodziców może przeznaczyć część posiadanych środków na potrzeby rad oddziałowych. Środki te mogą być przyznane jeżeli uregulowane jest 80 % bieżących zadeklarowanych składek w klasie. Przyznane środki mogą być przeznaczone jedynie na realizację działalności zgodnej z niniejszym regulaminem i planem wychowawczym danego oddziału. Rozliczenie wydatków następuje na podstawie rachunków wystawionych na Radę Rodziców lub w wyjątkowych wypadkach na podstawie paragonu i oświadczenia wychowawcy potwierdzonego przez radę oddziałową rodziców. Środki powinny być wykorzystane w I semestrze danego roku szkolnego.

§ 7.
Rada Rodziców może zezwolić na gromadzenie na swoim koncie bankowym środków finansowych na fundusze celowe. Funduszami celowymi dysponują osoby upoważnione przez Dyrektora Zespołu Szkół w porozumieniu z Zarządem Rady Rodziców. Funduszami takimi mogą być np.: Fundusz Stowarzyszenia Absolwentów, Fundusz Samorządu Uczniowskiego, inne.

Art. VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1.
Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z prawem.

§ 2.
Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał lub opinii. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym (50 % + 1 osoba). Na wniosek większości członków Rady Rodziców przewodniczący może zadecydować o tajności głosowania.

Regulamin zatwierdzono podczas zebrania Rady Rodziców w głosowaniu jawnym w dniu 26 września 2007 r.