Sejmik Samorządu Uczniowskiego

9 października w Czytelni odbył się Sejmik Samorządowy Zespołu Szkół nr 23. W Sejmiku wzięło udział 56 uczniów – po dwóch przedstawicieli każdej klasy (na ogół przewodniczący i wiceprzewodniczący samorządu klasowego) oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego z roku szkolnego 2012/2013. Obrady sejmiku otworzyła Pani Dyrektor Barbara Krakós, która podkreśliła bardzo ważną rolę, jaką w naszym Zespole Szkół odgrywa Samorząd. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego z roku 2012/2013 Joanna Kamińska wygłosiła sprawozdanie z prac Samorządu w roku ubiegłym, zwracając uwagę szczególnie na rożny stopień zaangażowania poszczególnych członków prezydium w prace na przestrzeni całego roku szkolnego. Joanna podziękowała wszystkim zaangażowanym w działalność samorządu, jak również Dyrekcji, nauczycielom i opiekunom samorządu. Następnie przedstawiciele klas zgłaszali problemy do dyskusji, po czym odbyły się wybory nowego Samorządu. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Klaudia Wiśniewska z klasy II KL, wiceprzewodniczącym z ramienia Technikum Budowlanego – Mateusz Gazda z klasy III D, a z ramienia Liceum Ogólnokształcącego Edwin Leśniak z klasy I CL. Skarbikiem został Dawid Janaszek z klasy III B. Wybrano również opiekunów Samorządu, którymi zostali prof. Elżbieta Ciurzyńska i prof. Piotr Sieszycki, a Rzecznikiem Praw Ucznia prof. Kamila Borkowska.

W czasie dyskusji uczniowie przedstawili najpilniejsze według nich problemy w szkole, takie jak nieprzestrzeganie przez nauczycieli praw uczniów, możliwość odgrzania posiłków dla uczniów zostających długo w szkole, ławki dla uczniów wysokich, zainstalowanie automatów do kawy/herbaty na korytarzach, problemy związane ze strojem w szkole. Pani Dyrektor ustosunkowała się do wszystkich spraw i tam gdzie jest to możliwe i zgodne z przepisami, obiecała pomoc. Pani Dyrektor przedstawiła też plany remontowe szkoły.

Po zakończeniu obrad spotkało się Prezydium Samorządu i przygotowało plany pracy na najbliższy rok, a szczególnie na najbliższe miesiące, podzieliło zdania miedzy poszczególnych członków i wyznaczyło osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Zebrała się tez Komisja Dyscyplinarna, której przewodnicząca została Klaudia Wiśniewska.

Image X of Y | « Previous | Next »