W dniu 27-X- 2016 r. uczniowie klasy II A Technikum Budownictwa i Architektury , już po raz drugi spotkali się z pracownikami firmy Erbud S.A. Uczniowie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu - BHP w budownictwie – po pierwsze bezpieczeństwo. Od początku swojego istnienia Grupa Erbud wprowadza rozwiązania mające zapobiegać wypadkom w miejscu pracy. Przestrzeganie norm i zasad BHP jest dla nich priorytetowe , opiera się na profesjonalizmie systematycznie szkolonych pracowników jak i ścisłym przestrzeganiu przepisów. Spotkanie przeprowadził pan Piotr Dziadura – specjalista ds. BHP w Erbud S.A., opowiedział o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania przepisów BHP na budowie przez pracowników, kto odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy, by każdy pracownik bezpiecznie wykonywał powierzoną mu prace. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien być przeszkolony z zakresu bhp, uświadomił również uczniom jak istotne w budownictwie jest noszenie ubrania roboczego i nakrycia głowy.
Najważniejsze zagadnienia poruszane na spotkaniu:

  • po co przeprowadza się szkolenia BHP
  • informacje o Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, to porozumienie dwunastu firm, współdziałających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz zapobieganiu wypadkom
  • plan BIOZ
  • zasady ruchu na placu budowy (ciągi komunikacyjne)
  • prace szczególnie niebezpieczne
  • minimum wyposażenia pracownika na budowie
  • zagrożenia na budowie, wszelkie zabezpieczenia
  • uprawnienia do wykonywania prac

prof. Elżbieta Lis